Urząd Miasta Ciechanów
Dzisiaj mamy: 01.04.2015 r. godz.: 19:47:18 91 dzień roku,
Ciechanów

umciechanow.pl

#
#
#

Wydział Kontaktów Społecznych

Pl. Jana Pawła II 6
wliz@umciechanow.pl
piks@umciechanow.pl

Zakres działania

  • Prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu Miasta.
  • Współpraca z mediami, gromadzenie i udostepnianie informacji dotyczących funkcjonowania administracji miejskiej i instytucji podległych.
  • Nadzór merytoryczny i redagowanie Gazety Samorządu Miasta Ciechanów.
  • Nadzór merytoryczny i redagowanie strony internetowej Urzędu i profili społecznościowych.
  • Opracowanie i realizacja strategii promocji miasta.
  • Opracowanie i dystrybucja wydawnictwa oraz materiałów reklamowych i informacyjnych.

 w zakresie komunikacji społecznej:

  • Tworzenie mechanizmów dialogu obywatelskiego i konsultacji społecznych.
  • Opracowanie, aktualizacja i udostępnianie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i społecznych.
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
    - opracowanie programu współpracy i monitorowanie jego realizacji,
    - rozliczanie organizacji pozarządowych z realizacji zadań publicznych i otrzymanych dotacji z budżetu gminy.

w zakresie kultury:

  • Prowadzenie rejestru instytucji kultury podległych Gminie Miejskiej Ciechanów.
  • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
  • Organizowanie imprez kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta.
  • Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; organizowanie uroczystości państwowych i rocznic historycznych.
  • Współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami dzialającymi na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w mieście.

  w zakresie sportu i kultury fizycznej:

  • Współpraca z MOSIR oraz organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  • Współudział w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta.
  • Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej.
  • Realizacja spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.

  w zakresie oświaty i szkolnictwa:

  • Współpraca z ZOSiP oraz prowadzenie dokumentacji wynikającej z funkcji organu nadzorującego wobec przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów.
  • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych wynikającej z Ustawy o systemie oświaty.
  • Współpraca z uczelniami wyższymi.

  w zakresie współpracy zagranicznej

  • Opracowywanie, uzgadnianie i realizacja programu współpracy z miastami partnerskimi.
  • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych szkół, organizacji i instytucji z terenu miasta.
  • Inicjowanie i koordynacja wspólnych projektów z zakresu kultury, kultury fizycznej i spraw społecznych.

  w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

  • Współpraca z MOPS oraz prowadzenie dokumentacji wynikających z funkcji organu nadzorującego.
  • Inicjowanie i współudział w realizacji programów prozdrowotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Organizowanie prac społecznie użytecznych.
  • Przygotowywanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych.
  • Realizacja obowiązków miasta wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.
  • Realizacja rządowego i lokalnego programu rodzin wielodzietnych.
Zobacz karty w Poradniku Interesanta - Wydział Kontaktów Społecznych

Projektowanie stron: IntraCOM