Urząd Miasta Ciechanów
Dzisiaj mamy: 29.01.2015 r. godz.: 21:18:34 29 dzień roku,
Ciechanów

umciechanow.pl

#
#
#

Wydział Kontaktów Społecznych

Pl. Jana Pawła II 6
wliz@umciechanow.pl
piks@umciechanow.pl

Zakres działania

 • Nadzór merytoryczny i redagowanie Gazety Samorządu Miasta Ciechanów.
 • Nadzór merytoryczny i redagowanie strony internetowej Urzędu oraz profilu Urzędu na Facebooku.
 • Prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu (przygotowywanie informacji prasowych, komunikatów, informatorów, folderów, materiałów promocyjnych i artykułów sponsorowanych, koordynowanie nagrań telewizyjnych i radiowych, organizowanie konferencji prasowych), współpraca z Wydziałami Urzędu w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia tej polityki.
 • Współpraca z mediami, w tym przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania ich przedstawicieli.
 • Obsługa prasowa sesji Rady Miasta oraz miejskich imprez.
 • Wybór, zamawianie i dystrybucja miejskich gadżetów promocyjnych.
 • Przygotowywanie treści ogłoszeń, kondolencji, nekrologów oraz zlecenie ich druku.
 • Opracowywanie projektów okolicznościowych zaproszeń i życzeń świątecznych, zlecenie druku oraz organizowanie wysyłki.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Urząd odpowiedzi na wnioski o udostepnienie informacji publicznej w trybie dostępu do informacji publicznej.

w zakresie kultury:

 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury podległych Gminie Miejskiej Ciechanów.
 • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
 • Opracowanie miejskiego kalendarza imprez.
 • Organizowanie imprez kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta.
 • Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego; organizowanie uroczystości państwowych i rocznic historycznych.
 • Współpraca z Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej „STUDIO”.

  w zakresie sportu i kultury fizycznej:

 • Współpraca z MOSIR oraz organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 • Współudział w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta.
 • Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej.
 • Realizacja spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta stypendiówi nagród za osiągnięcia sportowe.

  w zakresie oświaty i szkolnictwa:

 • Współpraca z ZOSiP oraz prowadzenie dokumentacji wynikającej z funkcji organu nadzorującego wobec przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
 • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych wynikającej z Ustawy o systemie oświaty.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.

  w zakresie współpracy zagranicznej

 • Opracowywanie, uzgadnianie i realizacja programu współpracy z miastami partnerskimi,
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych szkół, organizacji i instytucji z terenu miasta,
 • Inicjowanie i koordynacja wspólnych projektów z zakresu kultury, kultury fizycznej i spraw społecznych.

  w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia:

 • Współpraca z MOPS oraz prowadzenie dokumentacji wynikających z funkcji organu nadzorującego.
 • Inicjowanie i współudział w realizacji programów prozdrowotnych oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie prac społecznie użytecznych.
 • Współpraca z jednostkami sprawującymi nadzór nad stanem sanitarnym miasta.
 • Przygotowywanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych.
 • Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy typu A i B.
 • Realizacja obowiązków miasta wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech.

 w zakresie komunikacji społecznej:

 • Prowadzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  - organizowanie programu współpracy i monitorowanie jego realizacji,
  - zlecenie i kontrola realizacji zadań publicznych.
Zobacz karty w Poradniku Interesanta - Wydział Kontaktów Społecznych


Projektowanie stron: IntraCOM