Informacja o Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim

Informacja o Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim

Postautor: admin » 15 maja 2014, 9:40

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Jako „Ciechanowski Budżet Obywatelski” określane są uzgodnienia społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2. Kwota z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów, której dotyczy Ciechanowski Budżet Obywatelski w 2015 r. łącznie wyniesie 1 milion zł.
3. Podział środków wskazanych w § 1 pkt. 2 będzie się odbywać wg następujących kategorii:
a) kategoria I – 200 tys. zł na projekty o wartości do 50 tys. zł,
b) kategoria II – 800 tys. zł na projekty o wartości powyżej 50 tys. zł.
4. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy, wymienionym w ustawie o samorządzie gminnym.
5. W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym (dotyczące określonego rejonu miasta) oraz ogólnomiejskim.
6. W przypadku, gdy efektem realizacji projektu będzie środek trwały związany z nieruchomością, nieruchomość ta musi stanowić własność gminy .
7. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie uzgodnień dotyczących Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego i wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ciechanów.

Rozdział 2
Tryb i podmioty uprawnione do zgłaszania zadań do
Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego


§ 2

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić pełnoletnia osoba fizyczna.

§ 3

1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik do niniejszej Informacji i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 oraz w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej przy Placu Jana Pawła II 7.
2. Projektodawca może dokonać zgłoszenia do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego tylko jednego projektu.
3. Wypełniony formularz projektu będzie można składać w wersji pisemnej w Urzędzie Miasta Ciechanów w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 (w godzinach 8°° - 16°°) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: boi@umciechanow.pl. w terminie od 16 do 30 czerwca 2014 r. włącznie.

Rozdział 3
Weryfikacja projektów


§ 4

1. Analizę zgłoszonych projektów pod względem formalnym przeprowadzają właściwe wydziały Urzędu Miasta Ciechanów.
2. Karta analizy projektu zgłoszonego do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik do niniejszej Informacji i jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w zgłoszeniu projektu
do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego wydział weryfikujący projekt może zwrócić się telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną do zgłaszającego z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych. Naniesienie poprawek w projekcie może być jednorazowe. Zgłoszone projekty, pozytywnie lub negatywnie zaopiniowane przez wydziały Urzędu Miasta Ciechanów, zostaną zaprezentowane na spotkaniu z mieszkańcami miasta i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (na Platformie Konsultacji Społecznych), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.
4. W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, w przypadku których zachodzą następujące okoliczności:
a) szacunkowy budżet zgłoszonego projektu przekracza wysokość środków przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego,
b) zgłoszone projekty po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
c) zgłoszony projekt stoi w sprzeczności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Rozdział 4
Wybór projektów


§ 5

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia, zameldowany w Gminie Miejskiej Ciechanów na okres stały.

§ 6

1. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej poprzez Platformę Konsultacji Społecznych na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów: http://www.umciechanow.pl.
2. Karta do głosowania zawiera tytuły projektów oraz informację, jak prawidłowo oddać głos.
3. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie na Platformie Konsultacji Społecznych karty do głosowania, wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru pesel i adresu e-mail.
4. Głos zostanie zweryfikowany poprzez kliknięcie na zwrotny link aktywacyjny, przesłany na podany adres e-mail.
5. Każdy mieszkaniec może głosować tylko na 1 projekt z wykazu pozytywnie zweryfikowanych projektów zgłoszonych do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
6. Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy wybranym projekcie.

Rozdział 5
Ustalenie wyników


§ 7

1. Po zakończeniu głosowania ustala się jego wyniki i sporządza protokół obejmujący:
a) liczbę mieszkańców uczestniczących w głosowaniu,
b) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych,
c) wskazanie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów i których łączna wartość nie przekracza kwoty przeznaczonej na Ciechanowski Budżet Obywatelski.
2. Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów (aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Ciechanowski Budżet Obywatelski) rekomenduje się do wpisania w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na 2015 r.
3. W przypadku projektów, które otrzymały jednakową liczbę głosów w danej kategorii, a kwota przyznanych środków nie będzie wystarczająca do realizacji wszystkich tych zadań, decyzja będzie należała do Prezydenta Miasta Ciechanów.
4. W przypadku, gdy projekty z danej kategorii wzajemnie będą się wykluczały (np. będą dotyczyły tego samego miejsca) i ich realizacja stanie się niemożliwa, do realizacji wybrany będzie projekt o większej liczbie oddanych głosów.
5. W przypadku, gdy wysokość środków dla danej kategorii nie będzie wystarczająca na realizację kolejnego rekomendowanego projektu, zarekomendowany do budżetu zostanie następny pod względem ilości oddanych głosów projekt, który będzie można wykonać za pozostałą kwotę.
6. Informacja o wyniku głosowania będzie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów http://www.umciechanow.pl na Platformie Konsultacji Społecznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów oraz w komunikatach do mediów.

§ 8

Prezydent Miasta Ciechanów przedłoży Radzie Miasta Ciechanów projekt budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów na 2015 rok, uwzględniając w nim sugestie mieszkańców, potwierdzone głosowaniem w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
admin
Administrator
 
Posty: 13
Rejestracja: 21 paź 2013, 17:19

Wróć do Ciechanowski Budżet Obywatelski

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron