Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/konsultacje_spoleczne_ciechanow/Zasady_Budzetu_Obywatelskiego_2017
Drukuj grafikę : tak / nie

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2017

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Ciechanów określane są, jako „Budżet Obywatelski”.
 2. Kwota z budżetu Miasta Ciechanów, której dotyczy Budżet Obywatelski, jest określona w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
 3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym (dotyczących określonego osiedla) oraz ogólnomiejskim (dotyczących mieszkańców całego miasta) z zastrzeżeniem ust.5
 4. Pojedynczy projekt dla danego osiedla nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
  4a. Nie określa się górnej granicy wartości projektu ogólno miejskiego.
 5. Proponowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą dotyczyć budowy nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych z wyjątkiem modernizacji już istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 2

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia w roku przeprowadzania konsultacji.

§ 3

 1. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1. w Ciechanowie.
 2. Propozycje projektu mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy z wyłączeniem zadań określonych w § 1 pkt. 5.
 3. Propozycje projektu mogą być zgłoszone w  kategorii osiedlowej albo ogólnomiejskiej.
 4. Projektodawca może dokonać zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego propozycji jednego projektu o charakterze lokalnym i jednego o charakterze ogólnomiejskim.
 5. Formularz zostaje uznany za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone, jako obowiązkowe.

§ 4

Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danej propozycji projektu publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

Rozdział 3
Weryfikacja projektów

§ 5

 1. Zgłoszony projekt zostaje poddany przez Komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych weryfikacji merytorycznej i formalno-prawnej polegającej na ocenie:

   2.   W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w formularzu zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie osoba weryfikujący projekt może zwrócić się telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną do projektodawcy z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych. Projektodawca ma prawo do jednorazowego poprawienia projektu.

   3.   Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dokona wyboru projektów, które zostaną umieszczone na kartach do  głosowania. Projekty te zostaną podane wraz z pełnym opisem do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu Miasta Ciechanów i w punktach do głosowania.

Rozdział 4
Wybór projektów

§ 6

 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
 2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia w roku przeprowadzania konsultacji.

§ 7

 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
 2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

§ 8

 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
 2. Karta do głosowania zawiera zasady prawidłowego oddania głosu.
 3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie karty do głosowania, wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru pesel i adresu e-mail.
 4. W każdym z punktów do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich projektów.
 5. Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy wybranym projekcie. Głosujący wybiera jeden projekt osiedlowy oraz jeden projekt ogólnomiejski spośród proponowanych i zweryfikowanych projektów.
 6. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż dwie pozycje jest to traktowane jako głos nieważny.

§ 9

 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 2. Do realizacji zostaje przeznaczony ten projekt, który w ramach danego osiedla uzyskał największą liczbę głosów oraz te projekty, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów wśród  projektów ogólnomiejskich.
 3. Ilość projektów ogólnomiejskich przeznaczonych do realizacji uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Informacja o wyniku głosowania podawana jest w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowie.