do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Podatki – stawki i druki na 2018 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
30 czerwca 2016
kategoria:
Aktualności strona główna

Kluczową sprawą było zmniejszenie zadłużenia miasta o prawie 3 mln zł. W porządku obrad znalazła się informacja nt. PUK, poruszona była kwestia utrzymania czystości i porządku w gminach i gospodarki odpadami za 2015 rok, funkcjonowania Straży Miejskiej oraz perspektywy rozwoju sieci monitoringu miejskiego. Nadano statut Żłobka Miejskiego, przegłosowano uchwały dotyczące m.in. opłaty reklamowej, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta, Planu Rozwoju Lokalnego, Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych, projektu „DZIECI-NASZA WSPÓLNA SPRAWA”.

W 2015 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie wypracowało nadwyżkę finansową  2 909 559 zł (zysk netto i amortyzacja) umożliwiającą obsługę pożyczki w kwocie 20 976 750 zł zaciągniętej na budowę RZGOK (spłata 1 061 225 zł, w tym dwie raty 699 225 zł i odsetki 362 000 zł). Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, PUK uzyskał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej w Woli Pawłowskiej. Zakończono budowę Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej za kwotę 32 295 521 zł. Instalacja w Woli Pawłowskiej zyskała status RIPOK, Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wpisaniu instalacji do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. PUK przejął administrowanie cmentarzem, wygrał wszystkie przetargi, do których przystąpił na wywóz i unieszkodliwianie odpadów od czerwca 2015 r. Umowa na obsługę Gminy Miejskiej Ciechanów została zawarta na 3 lata, Gminy Ojrzeń, Regimin i Strzegowo spółka będzie obsługiwać przez rok na korzystniejszych warunkach niż w poprzednich latach. Podjęte zostały działania prowadzące do zwiększenia adopcji psów ze schroniska. Wyniki Spółki za 2015 r.: przychody ogółem 13 359 965 zł (dynamika 111,64%), koszty ogółem: 11 972 945 zł (dynamika 105,70%), wynik brutto: 1 387 019 zł (dynamika 216,98%).

Radnym przedstawiona została informacja na temat działalności Straży Miejskiej. W roku 2015 – ogółem przyjęto 1640 zgłoszeń. Na ogólną liczbę zgłoszeń do 193 pochodziło od operatorów monitoringu miejskiego W 2015 roku Straż Miejska w czasie przeprowadzonych interwencji udzieliła 2048 pouczeń, nałożyła 317 mandatów na łączną kwotę 34.700 zł, skierowała 98 wniosków o ukaranie do sądu. Wśród działań i innych czynności określanych jako „bezwynikowe”  (w kategorii klasyfikacji wykroczeniowej) znajdują się wszystkie kontrole prewencyjne oraz wszystkie inne działania na rzecz porządku publicznego i wszystkie przypadki pomocy udzielonej osobie. Wśród 5038 takich działań w 2015 r. 4168 to prewencyjne kontrole porządku publicznego, 65 – pomoc osobie,  805 – różne działania na rzecz porządku publicznego.

Przedstawiono perspektywę rozwoju monitoringu miejskiego. Opracowywana dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem modernizację istniejącego systemu oraz rozszerzenie go o nowych 19 kamer. Cały system monitoringu miejskiego, zarówno istniejący jak i planowany do uruchomienia będzie pracował w cyfrowej jakości obrazu, co wiąże się z koniecznością wymiany istniejących kamer jak również łączy światłowodowych i kompatybilnych monitorów.  Planowane jest stworzenie dwóch dodatkowych stanowisk podglądu monitoringu miejskiego. Proces projektowy wydłuża się, ze względu na brak zgód kilku mieszkańców, mimo ich wcześniejszej aprobaty. Należy również zaprojektować dodatkowy maszt kamerowy. Urząd Miasta wspiera wykonawcę w uzyskiwaniu niezbędnych zgód.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 216. Zmiany w budżecie polegają głównie na zmniejszeniu planowanej kwoty długu – emisja obligacji komunalnych na 2016 r. o 2 900 000 zł, z 6 000 000 zł do 3 100 000 zł, dzięki uzyskaniu dodatkowych dochodów w postaci dywidend spółek komunalnych w kwocie 1 200 000 zł oraz zmiany formy zabezpieczenia umowy poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla PUK w Ciechanowie sp. z o.o. (uwolnienie planu wydatków na spłatę poręczeń i gwarancji w kwocie 1 700 000 zł). Ponadto dokonano aktualizacji planu w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz dostosowania klasyfikacji w wyniku utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Wypracowano również oszczędności między innymi na administracji (136 888 zł).

Do budżetu na 2016 r. wprowadzono m.in. wydatki w wysokości 77 tys. zł na remont w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku, klimatyzację w serwerowni. Zwiększono wydatki na bezpieczeństwo – przeznaczono 3 tys. zł na dodatkowe patrole policji. Na wniosek mieszkańców osiedla o 15 tys. zł zwiększono plan na zadaniu „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” z przeznaczeniem na przebudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Armii Krajowej. W wyniku spotkań osiedlowych, zwiększono kwotę na wykup nieruchomości z przeznaczeniem na nabycie gruntów pod budowę chodnika łączącego ul. Czarnieckiego z ul. M.M. Kolbe.

Dzięki zmniejszeniu planowanego deficytu oraz kwoty nowego długu o 2 900 000 zł udało się wypracować w latach następnych dodatkową nadwyżkę operacyjną, którą umożliwi realizację zadań inwestycyjnych. Statut Żłobka powinien bowiem obejmować w swym zakresie  uregulowania dot. dzieci niepełnosprawnych, w związku z czym podjęto stosowną uchwałę w sprawie brzmienia statutu.

Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie na lata 2016-2018. Wprowadzono tym samym sześć dodatkowych zadań inwestycyjnych: Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 ul. 17 Stycznia (na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. H. Sienkiewicza) – wartość netto 567 tys. zł, przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 ul. H. Sienkiewicza (na odcinku od ul. 17 Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej) – wartość netto 714 tys. zł, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej (odcinek długości około 200 mb od ul. Spokojnej do ul. Lelewela) – wartość netto 200 tys. zł, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej (odcinek długości około 470 mb od ul. Bukietowej do granic miasta) – wartość netto 470 tys. zł, budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w roku 2016 w ulicach: Różana, Św. Mateusza, Oś. Jeziorko; w roku 2017 w ulicach: Ułańska, Złota, Rowerowa, Plenerowa (realizacja umów podpisanych na rok 2016 i 2017) – wartość netto 1 235 tys. zł, dokończenie wykonywanych inwestycji przewidzianych do realizacji w planie na lata poprzednie (budowa sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich, budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, przebudowa magistrali wodociągowej DN 600 mm pod rzeką Łydynią z rozbiórką istniejącej konstrukcji stalowej) – wartość netto 330 tys. zł.

Radni wyrazili zgodę na nabycie w formie darowizny nieruchomości od firmy „Dan-Bud” o łącznej powierzchni 118 m2. Działki będące częścią ulicy Ireneusza Palińskiego przeznaczone są na poszerzenie drobi wewnętrznej.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkaniowego w sześciu przypadkach: w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, przy Nadfosnej 10, 11 Pułku Ułanów Legionowych 8, Z. Sierakowskiego 9, A. Asnyka 15 oraz S. Okrzei 14.

Podjęto uchwały aktualizujące  granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uwzględniona została nowa ulica.

Radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty reklamowej oraz za uchwałą w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową. Opłata reklamowa jest nową opłatą lokalną uregulowaną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiącą dochód gminy. Nowe regulacje zostały wprowadzone  ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Opłata reklamowa pobierana będzie od: właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, współwłaścicieli, współużytkowników lub współposiadaczy nieruchomości lub obiektów budowlanych. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe: nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa, służą wyłącznie do upowszechniania informacji (trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy).

Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej, Część  stała  ma zryczałtowaną wysokość  niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Stawkę części stałej opłaty reklamowej określa się w stawkach dziennych. Część zmienna natomiast zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego. Stawkę części zmiennej opłaty reklamowej określa się od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Rada Gminy określa wysokość stawek opłaty reklamowej, z tym że uchwalone stawki nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalanych corocznie. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. górna granica w 2016 r. części stałej 2,47 zł dziennie, części zmiennej 0,20 zł od 1m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie. Proponowane stawki opłaty reklamowej są niższe od maksymalnych i wynoszą; stawka części stałej opłaty reklamowej 1,50 zł dziennie przy maksymalnej 2,47 zł, to jest mniej o 0,97 zł, stawka części zmiennej opłaty reklamowej 0,15 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie przy maksymalnej 0,20 zł, to jest mniej o 0,05 zł. Zobowiązanie z tytułu opłaty reklamowej powstaje z mocy prawa i nie wymaga wydawania przez organ podatkowy decyzji, tylko złożenia przez podmiot deklaracji na opłatę reklamową. Opłata reklamowa jest płatna bez wezwania w kasie lub na rachunek bankowy urzędu. Wprowadzenie opłaty reklamowej  nie ma na celu uzyskania kolejnego źródła dochodu do budżetu miasta, ale ma stanowić element ograniczający ustawienie nowych nośników reklamy oraz zachęcać do rezygnowania z posiadanych. Podstawową rolą jest ograniczenie chaosu reklamowego.

Dochody uzyskane z opłaty reklamowej docelowo będą mogły zostać przeznaczone na tworzenie nowych przestrzeni zieleni miejskiej, zagospodarowania tych już istniejących, w tym urządzenie miejskich parków (park im. Jarosława Dąbrowskiego, teren „Jeziorka”, Dolina Rzeki Łydyni).

W formularzu deklaracji na opłatę reklamową zamieszczono wszystkie dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru poboru opłaty reklamowej. W deklaracji został określony termin, warunki i tryb jej składania. Podmiot samodzielnie określa wysokości opłaty reklamowej.

Uchwalono aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023. Miasto prowadziło badanie ankietowe dotyczące analizy potencjału rozwojowego. Mieszkańcy wskazywali na mocne strony miasta, obszary do rozwoju, kluczowe obszary, które wymagają wzmożonej działalności samorządu. Przeprowadzenie aktualizacji strategii w 2016 roku było konieczne z uwagi na znaczącą zmianę uwarunkowań gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna kraju, a także nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej wymusza wprowadzenie zmian i dostosowanie strategii do nowych uwarunkowań i wyzwań społecznych. Projekt aktualizacji strategii był szeroko konsultowany.

Rada Miasta była za przyjęciem i realizacją Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego jest narzędziem zarządzania, służącym realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego w oparciu o zaktualizowaną Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023. Obejmuje analizę i diagnozę sytuacji obecnej, a także określa szczegółowo rodzaje inwestycji, jakie będą realizowane na terenie gminy w latach 2015-2020. Plan przewiduje aktualizację dokumentu ze względu na konieczność dostosowywania zamierzeń do potrzeb i możliwości finansowych.

Stosowną uchwałą ustalono przebieg i zaliczono nowo wybudowane drogi powstałe w ramach pętli miejskiej do kategorii dróg gminnych.

Przyjęto Plan Inwestycyjny dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w zakresie dotyczącym planowanych projektów Gminy Miejskiej Ciechanów.

Subregionalne Plany Inwestycyjne RIT, wypracowane w formule partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego danego subregionu województwa mazowieckiego są podstawą realizacji działań. Warunkiem aplikowania o środki europejskie jest podjęcie przez Rady samorządów wszystkich partnerów uchwał. W 2016 roku planowane są pierwsze konkursy z preferencją dla inwestycji zapisanych w RIT.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „DZIECI – NASZA WSPÓLNA SPRAWA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wniosek został umieszczony na liście wniosków ocenionych w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako rekomendowany do dofinansowania w wysokości 97%. Ciechanów jest jednym z czterech mazowieckich miast, których wniosek został pozytywnie zweryfikowany.

Główny cel projektu to stworzenie warunków dostępu do usług środowiskowych dla 28 dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA”.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H