Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/miejskie_instytucje/cuw
Drukuj grafikę : tak / nie

Centrum Usług Wspólnych

ul. Jesionowa 27
06-400 Ciechanów
tel./fax. (23) 673 72 72,
(23) 673 40 16,
(23) 672 36 14
www.cuwciechanow.pl

Dyrektor – Adam Krzemiński

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zostało utworzone z dniem 1 lipca 2016 r. na bazie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie. Jest jednostką organizacyjną GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW, działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której prezydent realizuje zadania z zakresu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami, a także umów z innymi podmiotami.

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:

Przedmiotem działalności Centrum jest świadczenie dla tych jednostek obsługi:

Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego - Głównego Ekonomisty oraz komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Dyrektorowi lub Głównemu Księgowemu – Głównemu Ekonomiście.