• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Miejskie instytucje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 32dLogo instytucji. Litery MOPS graficznie stylizowane na kształt zamku w Ciechanowie, pod spodem napis Ciechanów
06-400 Ciechanów
tel./fax (23) 672 20 91
(23) 672 31 65, (23) 672 23 41
mopsciechanow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Ciechanów realizuje zadania:

Wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych:
  • zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie posiadających uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, nie posiadających innych dochodów umożliwiających utrzymanie
  • zasiłków okresowych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej
  • zasiłków celowych przyznawanych głównie na zakup żywności, opału, odzieży, zakup leków, schronienie
  • zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • świadczenia usługowe:
  • prowadzenie ośrodka wsparcia: Dzienny Dom Seniora
  • zapewnienie pomocy opiekuńczej w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową
  • zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej dla osób wymagających całodobowej opieki
 • praca socjalna
  działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

Wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • prowadzenie działań profilaktycznych, których celem jest utrzymanie dziecka w rodzinie wydolnej wychowawczo
 • partycypowanie w kosztach związanych z utrzymaniem dziecka w pieczy zastępczej
 • prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

Wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie
 • realizacja zadań określonych dla Zespołu Interdyscyplinarnego

Wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - przyznawanie i wypłata:

 • zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
  • z tytułu urodzenia dziecka
  • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
  • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • świadczeń opiekuńczych:
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • zasiłek dla opiekuna
  • świadczenie pielęgnacyjne
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenia rodzicielskiego

Wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

przyznawanie i wypłata świadczeń wychowawczych

Wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 • wypłata świadczeń osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeśli egzekucja jest bezskuteczna
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Więcej informacji na temat realizacji zadań powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowie znajduje się na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H