• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Jednostki Urzędu Miasta Ciechanów mieszczą się w pięciu budynkach:

Ratusz przy pl. Jana Pawła II 6

Jest to siedziba Prezydenta Miasta Ciechanów i główna siedziba Urzędu. Do ratusza można się dostać wejściem głównym po schodkach. Dla ułatwienia ciężkie zabytkowe drzwi wyposażone są w system automatycznego otwierania. Wejście dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w dobudowanej części magistratu po prawej stronie ratusza. To wejście prowadzi także do windy, którą można dostać się na pierwsze piętro.

Na parterze ratusza mieści się:

 • Kasa – czynna w godz. 8.00-14.30
 • Urząd Stanu Cywilnego – można tu zgłosić urodzenie dziecka, zawrzeć związek małżeński, zgłosić zgon osoby, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk
 • Wydział Mieszkaniowy – zajmuje się gospodarowaniem lokalami komunalnymi oraz przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej zajmuje się oświetleniem ulicznym, utrzymaniem dróg, mostów, organizacją ruchu drogowego, kanalizacją deszczową, sprzątaniem ulic i miejskich terenów oraz ich zimowym utrzymaniem, prowadzi Strefę Płatnego Parkowania
 • Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – interweniuje w sprawach ochrony przyrody, nielegalnych wysypisk, wydaje decyzje o usunięciu drzew, koordynuje program usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Wydział Kontaktów Społecznych – wydaje Gazetę Samorządu Miasta i Klucz do miasta, prowadzi stronę internetową urzędu i profil na facebooku, współpracuje z mediami, wydaje Kartę Dużej Rodziny
 • Wydział Podatków i Opłat zajmuje się naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych

Na pierwszym piętrze ratusza mieści się:

 • Biuro Rady Miasta, które zajmuje się obsługą komisji i sesji Rady Miasta, prowadzi rejestr uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych, wniosków i opinii komisji rady
 • Referat ds. Obsługi Przedsiębiorców przyjmuje wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydaje licencje i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziela licencji na przewozy taksówką, prowadzi miejskie targowiska
 • Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się sprawami obronności, reaguje w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia

Budynek przy ul. Wodnej 1

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Na parterze mieści się:

 • Biuro Obsługi Interesanta, które udziela informacji (również telefonicznej) o funkcjonowaniu urzędu i zadaniach poszczególnych wydziałów, o sposobie załatwiania spraw. Biuro udostępnia druki i pomaga je wypełnić, przyjmuje pisma i wnioski, wydaje dokumenty i korespondencję awizowaną
 • Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się sprawami meldunkowymi, wydawaniem dowodów osobistych i zaświadczeń oraz rejestrem wyborców, prowadzi ewidencję ludności
 • Kasa czynna w godz. 8.00-15.00

Na pierwszym piętrze budynku mieszczą się:

 • Gabinety Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów i Sekretarza Miasta
 • Wydziały: Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych

Na drugim piętrze budynku mieści się:

 • Wydział Planowania Przestrzennego, który sporządza miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wydaje wypisy i wyrysy z planów miejscowych oraz decyzje o warunkach zabudowy
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – zajmuje się dzierżawą gruntów komunalnych, sprawami użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, m. in. opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedażą gruntów użytkownikom wieczystym

Budynek przy pl. Jana Pawła II 7

Wejście do budynku po schodkach, wzdłuż których zamontowana jest poręcz.

W budynku mieści się:

 • Straż Miejska, która zajmuje się sprawami porządku w miejscach publicznych i bezpieczeństwa mieszkańców, czuwa nad porządkiem w ruchu drogowym

Budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Mieści się tu:

 • Biuro Rozwiązywania Problemów Uzależnień, które zajmuje się zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, terapią osób z problemami uzależnieniami od alkoholu i narkotyków

Budynek przy ul. Płockiej 34

Mieści się tu:

 • Park Nauki TORUS – obiekt, który powstał w sąsiedztwie zrewitalizowanej wieży ciśnień. Posiada ofertę edukacyjną i propozycję spędzania wolnego dla całych rodzin

Jest on przystosowany architektonicznie do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Na drzwiach wejściowych do budynku i wszystkich drzwiach wewnątrz umieszczone są tabliczki informacyjne w języku Braille’a. Tabliczki te zamontowane są „na wysokości wzroku”.

W budynku znajdują się także piktogramy ułatwiające zrozumienie funkcji pomieszczeń osobom o ograniczonych możliwościach poznawczych i osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H