• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
- SYSTEM MIEJSKIEGO MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w Urzędzie Miasta Ciechanów przez Administratora danych – Prezydenta Miasta Ciechanów, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 9a ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 4. System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, zwany dalej „systemem MMW”, obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Ciechanów. Informacje o lokalizacji kamer systemu MMW dostępne są pod adresem: link.do/lokalizacje.
 5. Zapisy z systemu MMW przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych (około 30 dni), nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Prawa osób objętych systemem MMW obejmują m.in.:
  * prawo do informacji o istnieniu Systemu MMW w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu,
  * prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  * prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących. Nie dotyczy w przypadku gdy nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu,
  * prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Nie dotyczy w przypadku gdy nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu,
  * prawo do przetwarzania danych przez ograniczony
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Straż Miejska, Policja, Sąd, Prokuratura, a także podmioty dostarczające i serwisujące system MMW.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Pani/Pana dane nie trafią do państwa poza UE lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (w postaci wizerunku) jest dobrowolne. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy przetwarzania tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.
 11. Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych, pod adresem: link.do/odo-umciechanow.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H