• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2022 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Zagrożenia

RODZAJ ZAGROŻENIA

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA

                                                            POŻAR

Na terenach miasta istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru przestrzennego w zabudowie zwartej. Ponadto na pożar narażone są zakłady produkcyjne głównie drukarnie, obiekty użyteczności publicznej, przetwórstwa drzewnego i meblarskiego, stacje paliw, magazyny chemikaliów.

POWÓDŹ

OPADOWA

Zagrożone są zabudowy w pobliżu rzeki Łydynia, (zabudowania przemysłowe i jednorodzinne) położone w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książąt Mazowieckich, oraz w rejonach miasta gdzie występuje brak sieci burzowej.

ROZTOPOWA

Zagrożone są zabudowy w pobliżu rzeki Łydynia, (zabudowania przemysłowe i jednorodzinne) położone w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książąt Mazowieckich, oraz w rejonach miasta gdzie występuje brak sieci burzowej.

ZATOROWA

W mieście zagrożenie jak dla powodzi opadowej.

ZALEWOWA

Zagrożone są zabudowania jednorodzinne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książąt Mazowieckich i w rejonie stadionu miejskiego.

WYSOKA TEMPERATURA POWIETRZA

Teren całego miasta. Wzrost temperatury w lecie oraz długie okresy suszy mogą spowodować większą ilość pożarów, częściowe braki wody, niszczenie upraw. Większa ilość zasłabnięć u ludzi. Możliwe agresywne zachowania u zwierząt.

NISKA TEMPERATURA POWIETRZA

Teren całego miasta. Występuje sporadycznie. Zagrożenie ludzi (bezdomni), problemy komunikacyjne do uwięzienia pojazdów na drodze włącznie, odmrożenia, złamania, awarie sieci komunalnych.

INTENSYWNY OPAD DESZCZU / GRADU

Teren całego miasta. Wezbranie rzeki i zalewanie terenów polderowych. Unieruchomienie i uszkadzanie samochodów, podtopienia budynków, zranienia ludzi, paraliż komunikacji.

INTENSYWNY OPAD ŚNIEGU

Teren całego miasta. Problem występuje w okresie zimowym. Utrudnienia komunikacyjne do uwięzienia pojazdów na drogach i ludzi w domach włącznie. Zawalenia dachów budynków i łamanie gałęzi drzew pod ciężarem śniegu. Problemy z przejazdem służb komunalnych i ratowniczych.

SILNY WIATR

Teren całego miasta. Szczególnie niebezpieczne są wiatry z kierunków północnego i północno - wsch. Nieprzejezdność dróg z powodu powalonych drzew, zrywanie dachów i uszkadzanie konstrukcji budowli. Braki w dostawach energii elektrycznej, problemy w komunikacji. Obrażenia mieszkańców w wyniku uderzeń przedmiotami niesionymi przez wiatr.

INTENSYWNE ZJAWISKA BURZOWE

Teren całego miasta. Wyładowania atmosferyczne mogą być powodem powstawania pożarów i braków w dostawach energii elektrycznej i wody. Zakłócenia w komunikacji radiowej, komórkowej i analogowej.

ZAKAŻENIA

LUDZI

Masowe zachorowania ludności na choroby zakaźne spowodowane zakażeniami i skażeniami biologicznymi żywności, wody, powietrza. Sprzyja temu duże nagromadzenie ludności i jej przemieszczanie się. Zakażenie może być wynikiem działalności człowieka lub sił natury.

ZWIERZĄT

Choroby zwierząt o wysokiej zaraźliwości w obrębie ferm i drobnych hodowli oraz zwierząt wolno żyjących. Głównym zagrożeniem są: wysoce zjadliwa grypa ptaków, pomór klasyczny świń, Afrykański Pomór Swiń, pryszczyca, choroba niebieskiego języka

ŚRODOWISKA ROŚLINNEGO

Zagrożone uprawy rolne, plony oraz tereny leśne. Skutkiem mogą być znaczne straty materialne oraz ekologiczne.

PLAGA SZKODNIKÓW

Plagi: kleszczy, komarów, os, biedronek, stonki, szczurów mogą prowadzić do strat materialnych i ekologicznych oraz do przenoszenia chorób na ludzi i zwierzęta.

WSTRZĄSY SEJSMICZNE

Małe prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi o niewielkiej sile. Skutkiem może być gięcie się szyn, uszkodzenia konstrukcji budynków o słabej konstrukcji oraz szlaków komunikacyjnych.

AWARIE SYSTEMU DOSTAW ENERGII

SYSTEMU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO

Awarie mogą nastąpić na skutek oddziaływania ekstremalnych warunków pogodowych, awarii technicznej, brakach w dostawach surowców energetycznych, dywersyjnej działalności człowieka. Efektem może być brak podstawowych mediów potrzebnych ludności do funkcjonowania, paraliż gospodarki. Teren miasta obsługiwany jest przez oddziały w Przasnyszu, Płocku i Ostrołęce.

SYSTEMU DOSTAW PALIW

W wyniku globalnego skoku cen, braku surowca lub zatrzymania dostaw z powodu awarii, katastrofy. Wynikiem może być paraliż komunikacyjny i problemy z dojazdem służb i straży.

SYSTEMU DYSTRYBUCJI GAZU

Awarie mogą pojawić się na skutek uszkodzenia rurociągów ”JAMAŁ” lub urządzeń technicznych, braku dostaw od krajów eksportujących. W wyniku braku gazu ludność może zostać pozbawiona możliwości przygotowywania posiłków i ogrzewania mieszkań, co jest szczególnie niebezpieczne w zimie.

ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM

Najbardziej zagrożona jest trasa nr 50 Ciechanów - Płońsk, trasa nr 60 Płock – Ciechanów. Niebezpieczeństwo skażeń różnego typu, wybuchu oraz zatrzymania komunikacji.

SYSTEMÓW FINANSOWYCH

Może powodować zakłócenia w przepływach finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz wstrzymanie wypłat za pracę, a w konsekwencji do niepokojów społecznych i utracenia płynności finansowej przez te podmioty.

AWARIE SYSTEMU TECHNICZNEGO

SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI

Na skutek uszkodzeń masztów telefonii komórkowej, napowietrznych linii telefonicznych, awarii central, zakłóceń elektromagnetycznych. Mogą powodować problemy z ostrzeganiem o dalszych zagrożeniach

SYSTEMU TELE –INFORMATYCZNEGO

Na skutek awarii technicznej lub celowego działania człowieka np. wirusa komputerowego. W zależności od skali awarii mogą zostać sparaliżowane wszystkie media i instytucje.

AWARIA
Z UWOLNIENIEM NIEBEZPIECZNEJ

SUBSTANCJI

CHEMICZNEJ

Do awarii może dojść w zakładach stosujących niebezpieczne substancje w procesie produkcji, magazynach i składach, stacjach paliw oraz w wyniku katastrof drogowych i kolejowych. Zagrożone są tereny w pobliżu zakładów produkcyjnych oraz drogi o nr, nr 50, 60 i 7 na skutek dużego natężenia transportu środków chemicznych.

AWARIA
Z UWOLNIENIEM SUBSTANCJI
PROMIENIOTWÓRCZEJ

Istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia. Może dojść do uszkodzenia czujników zawierających substancje radioaktywne oraz w czasie transportu. Zagrożenie skażeniami promieniotwórczymi może nastąpić w wyniku awarii elektrowni jądrowej w państwie sąsiednim.

AWARIE SYSTEMU TECHNICZNEGO

KATASTROFA BUDOWLANA

Może nastąpić w wyniku zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego budynku, wybuchu gazu, celowej działalności człowieka. Efektem mogą być straty wśród ludności oraz materialne, utrata dachu nad głową mieszkańców dotkniętych katastrofą.

KATASTROFA BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ

 Brak urządzeń na terenie miasta.

RODZAJ ZAGROŻENIA

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA

ZACHWIANIE SYSTEMU USŁUG SPOŁECZNYCH

SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ŻYWNOŚĆ

W wyniku przerwania linii zaopatrzeniowych oraz masowej migracji ludności. Możliwość wystąpienia niepokojów społecznych prowadzących do zamieszek a w ich konsekwencji kradzieży, aktów wandalizmu i przemocy

SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ

Na skutek awarii sieci wodociągowej, elektrycznej, skażenia ujęć wody lub długotrwałej klęski suszy.

SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

W wyniku akcji protestacyjnej, problemów z zaopatrzeniem szpitali, katastrofy budowlanej lub ataków dywersyjnych, terrorystycznych.

BRAK SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Może nastąpić w wyniku braku dostaw energii elektrycznej, zanikiem łączności, awarii systemów informatycznych, okupacji publicznej budynków, katastrofy budowlanej.

ZDOLNOŚCI DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

Może nastąpić w przypadku problemów z dostawą paliw, łączności, protestów pracowników służb.

ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE

Istnieje ryzyko ataku terrorystycznego w postaci podłożenia ładunku wybuchowego, chemicznego, biologicznego bądź promieniotwórczego, użycia broni i porwań w obiektach użyteczności publicznej, na imprezach masowych, obiektach infrastruktury krytycznej.

ZAMIESZKI

W mieście mogą wystąpić protesty grup społecznych, wyznaniowych, kulturowych oraz działania chuligańskie. Przebieg w formie blokady dróg, tras kolejowych, strajków i demonstracji, niszczeniem mienia.

MIGRACJA LUDNOŚCI

Może wystąpić na skutek zagrożenia militarnego, naruszenia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego, prognozowanej możliwości wystąpienia klęski żywiołowej, zagrożenia suwerenności społecznej.

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZY MASOWEJ

W wyniku nieodpowiedniej organizacji i przeprowadzenia imprezy, nadużywania przez uczestników alkoholu i innych środków odurzających, ataku terrorystycznego.

ZGROMADZENIE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ UCZESTNIKÓW

Zakłócenia w funkcjonowaniu miasta na szlakach drogowych. Możliwe akty wandalizmu i przemocy.

NIEPOKOJE SPOŁECZNE

Demonstracje, strajki, blokady dróg i urzędów prowadzące do zmian w funkcjonowaniu miasta a także paraliżu komunikacyjnego.

ZNALEZISKO PRZEDMIOTÓW  WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Na terenie miasta istnieje ryzyko znaleziska nieznanego pochodzenia, szczególnie niewybuchów i niewypałów z okresu II Wojny Światowej.

ZAGROŻENIA STRUKTURALNE

Na terenie miasta mogą wystąpić protesty grup społecznych, wyznaniowych, kulturowych oraz działania chuligańskie. Przebieg w formie blokady dróg, tras kolejowych, strajków.

PRZEKROCZENIE POZIOMU ALARMOWEGO OZONU
W POWIETRZU

Na terenie miasta może wystąpić przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia ozonu w powietrzu. Ozon charakteryzuje się silnym działaniem utleniającym. W reakcjach zachodzących w atmosferze z jego udziałem powstają tzw. wolne rodniki, niebezpieczne dla organizmu ludzkiego ze względu na własności rakotwórcze. Ozon również działa niekorzystnie na roślinność.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H