do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2018 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Dla mieszkańców Zarządzanie kryzysowe

14 i 15 listopada ćwiczenia RENEGADE

W dniach 14-15 listopada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. 14 listopada zostaną zdalnie uruchomione miejskie syreny emitujące sygnał alarmowy, znajdujące się w systemie ostrzegania i alarmowania Wojewody Mazowieckiego.

UWAGA! Nie należy podejmować czynności i działań wynikających z nadanych sygnałów alarmowych. O możliwości ćwiczebnego uruchomienia syren prosimy powiadomić domowników, sąsiadów i znajomych. 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje o nakazach i zakazach wynikających z  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) w obszarze ochronnym.

Nakazy wynikające z ww. rozporządzenia na obszarze ochronnym:

1. utrzymywanie świń w gospodarstwie:

 • w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,
 • w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,  w których  są  utrzymywane  tylko  świnie,  mających  oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych  świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

 • wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
 • wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy  czym  szerokość  wyłożonych  mat  powinna  być  nie  mniejsza  niż  szerokość  wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa – a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

Przepisu ust. 1 pkt 4 lit. b nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

5. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą  świń, przed rozpoczęciem tych czynności,  środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

7. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

9. posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie.

Zakazy wynikające z ww. rozporządzenia na obszarze ochronnym

W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

2. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

3. Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

4. Na obszarze ochronnym, zakazuje się:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

5. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów.

6. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w ust. 1, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.

7. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka  transportu po ostatnim przemieszczeniu  świń  lub  produktów  ubocznych  pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są  przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

8. Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza  weterynarii na podstawie  badania  klinicznego  świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:

 • dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;
 • numer świadectwa;
 • liczbę przemieszczanych świń;
 • numery identyfikacyjne świń;
 • miejsce pochodzenia świń;
 • miejsce przeznaczenia świń;
 • określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;
 • poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania  i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 189).

10. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

11. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie
lek. wet. Mariusz Dobosz
Ciechanów, 14 czerwca 2018 r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje o nakazach i zakazach wynikających z  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).

Zakazy wynikające z ww. rozporządzenia dot. dzików na obszarze ochronnym

1. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

 • punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny;
 • innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu  kontaktowi  nieprzebadanych tusz, części ciała i skór  dzików  z surowcami  i innymi  przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń.

5. Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

 Nakazy wynikające z ww. rozporządzenia na obszarze ochronnym

1. Nakazuje się znakowanie:

 • świeżego mięsa otrzymanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso – specjalnym znakiem weterynaryjnym.

2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:

 • w górnej części – litery „PL”;
 • w środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;
 • w dolnej części – litery „IW”.

3. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 14 ust. 2;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie
lek. wet. Mariusz Dobosz
Ciechanów, 14 czerwca 2018 r.

Ostrzeżenie o oblodzeniu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar:
województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 22.00 dnia 14.03.2018 do godz. 09.00 dnia 15.03.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do 1°C, przy gruncie do -5°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania: godz. 13:20 dnia 14.03.2018    

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Data dodania: 26.02.2018 r.
Obowiązuje do: 27.02.2018 r.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Data dodania: 14.02 2018 r.
Obowiązuje do: 15.02.2018 r.

PEŁNA INFORMACJA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze m.st. Warszawa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Data dodania: 12.02 2018 r.
Obowiązuje do: 13.02.2018 r.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 2

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 do godz. 12:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 50 km/h na północy i do 90 km/h na południu województwa. Wiatr z południa i południowego zachodu, w strefach opadów śniegu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.

Sytuacja pogodowa - intensywne opady śniegu

Data dodania komunikatu: 17.01.2018 r.

Według IMGW w dniu dzisiejszym opady śniegu będą występowały w województwach północno-wschodnich i na północy Mazowsza. W nocy zanikną. Kolejny front z dużymi opadami śniegu wejdzie dziś wieczorem od południowego zachodu (przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm). W nocy z czwartku na piątek front dotrze do województw północno-wschodnich i na Mazowsze (opady do 10 cm). W zależności od rozwoju sytuacji IMGW będzie wydawał stosowne ostrzeżenia.

Uprzejmie prosimy o informowanie służb zarządzania kryzysowego i Straży Miejskiej o skutkach sytuacji pogodowej uwzględniając:

 • utrudnienia w komunikacji,
 • awarie energetyczne,
 • osoby poszkodowane,
 • inne istotne.

Telefony Alarmowe

* Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (w godz. od. 8.00 - 16.00) tel. (23) 674 92 58 lub (23) 674 92 93
* Straż Miejska - tel. alarmowy 986 lub 606 370 411 sms (wyłącznie dla osób głuchoniemych)

UWAGA!!! Zagrożenie ASF!!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Ostrzeżenia Wydziału Bezpieczeństwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

OSTRZEŻENIE Nr 62

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo mazowieckie - subregion północny
Ważność: od godz. 18.00 dnia 1.09.2017 do godz. 11.00 dnia 2.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska
Godzina i data wydania: godz. 12.41 dnia 1.09.2017

OSTRZEŻENIE Nr 63 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo mazowieckie - subregion zachodni
Ważność: od godz. 18.00 dnia 1.09.2017 do godz. 11.00 dnia 2.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Obowiązują:

Do godz.11.00 dnia 2.09.2017 OSTRZEŻENIE nr 62 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz. 12.41 dnia 1.09.2017.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska
Godzina i data wydania: godz. 12.43 dnia 1.09.2017

Inspekcja weterynaryjna ostrzega przed afrykańskim pomorem świń 

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje informacje dla hodowców i myśliwych. Poniżej zainteresowani mogą pobrać informacje opracowane w formie ulotek.

Ostrzeżenie w sprawie upałów

W najbiższych dniach spodziewane są wysokie temperatury. Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komerscyjnych IMGW - BIP w Warszawie w dniu 27.06.2017 r. wydało specjalne ostrzeżenie.  

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.06.2017 do godz. 18:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną:
28.06 (środa) od 27°C na północy do 31°C na południu;
29.06 (czwartek) od 29°C na północy do 31°C na południu województwa.
Temperatura minimalna w nocy 28/29.06 (środa/czwartek) od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Komunikat dla hodowców trzody chlewnej


 

 

 

 

 

Ptasia grypa - mniej ograniczeń dla hodowców

Więcej informacji oraz pełna treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w AKTUALNOŚCIACH.

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie z 27.01.2017 r. - Alert poziom I
 2. Informacje o obszarach przekroczeń
 3. Mapy obszarów ryzyka

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Ogłoszono Alert Poziomu III

Data: 10.01.2017 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem poziomu informowania oraz wystąpieniem ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na stacji Otwock-Brzozowa.
Ogłaszany Alert Poziom III oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl.
Zaleca, aby osoby z grupy wrażliwej (kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych) czy osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz (dotyczy to w szczególności terenów miast). W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostanie wydany kolejny alert odpowiedniego poziomu.
Ogłoszony Alert Poziomu III obowiązuje do 12 stycznia 2017 roku.
Zanieczyszczone powietrze może powodować: kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia zanieczyszczonego powietrza może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc, Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego, występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych.

W związku z występującym zagrożeniem zaleca się:

 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo).
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.
 • Ograniczanie palenia w kominkach.
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem.
 • Ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie - Alert Poziomu III 
 2. Informacje o obszarach przekroczeń 

Próba syren

W dniach 21 listopada – 5 grudnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 prowadzone będą prace konserwacyjno-modernizacyjne systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Ciechanowie.  W związku z tym uruchamiane będą syreny alarmowe. Sygnał akustyczny będzie słyszany przez krótki czas.

Szkolenia z obrony cywilnej

20 października zakończony został cykl podstawowych szkoleń z zakresu obrony cywilnej zorganizowanych przez Urząd Miasta Ciechanów. Szkolenie ukierunkowane było na przygotowanie miejskich zakładów pracy oraz formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. W szkoleniu uczestniczyli kierownicy miejskich zakładów pracy, osoby wykonujące zadania z zakresu obrony cywilnej, pracownicy miejskich zakładów pracy oraz członkowie formacji obrony cywilnej szczebla zakładowego. W szkoleniach łącznie wzięło udział 166 osób. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia m.in. z: obrony cywilnej w systemie obronności państwa, zadań, organizacji, wyposażenia i osiągania gotowości do działania przez formacje obrony cywilnej, a także praktyczną realizację zadań obrony cywilnej, rolę mediów i sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz zadania i kompetencje organów administracji publicznej i samorządowej, służb inspekcji i straży w zakresie obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania. W kolejnych latach planowane jest kontynuowanie cyklu szkoleń z zakresu obrony cywilnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Ogłoszenie Alertu poziom II

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych substancji szkodliwych w powietrzu. Ogłaszany Alert Poziom II nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń. Jedynie zaleca, aby osoby z grupy wrażliwej (kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych) czy osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz (dotyczy to w szczególności terenów miast). Wyższych poziomów stężeń zanieczyszczeń należy spodziewać się zazwyczaj wtedy, gdy wystąpią warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Warunki te w połączeniu z emisją zanieczyszczeń powodują podwyższone stężenia w powietrzu.

Zalecenia dla ludności zmierzające do ograniczenia przekroczeń emisji zanieczyszczeń:

 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • ograniczenie palenia w kominkach,
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 • ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.

Zakazy dla ludności zmierzające do ograniczenia przekroczeń emisji zanieczyszczeń:

 • zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i terenach zieleni,
 • zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych.

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zajmuje się pomiarem poziomów zanieczyszczeń występujących w powietrzu.
Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl

Uwaga na zanieczyszczone powietrze 

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Alert Poziom I. Ogłaszany alert nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń. Jedynie zaleca, aby osoby z grupy wrażliwej czy osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz (dotoczy to w szczególności terenów miast).

Zalecenia dla ludności zmierzające do ograniczenia przekroczeń emisji zanieczyszczeń:

 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej
 • ograniczenie palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i terenach zieleni,
 • ograniczenie palenia w kominkach,
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 • ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.

Pełna treść komunikatu do pobrania po kliknięciu w link. https://www.mazowieckie.pl/download/1/39981/Alert2022016.pdf          
Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na stronie: http://sojp.wios.warszawa.pl

Kwalifikacja wojskowa 2016

Od 9 do 19 lutego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie miasta Ciechanów na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

Do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są stawić się:

 • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1992–1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1995–1996, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,
  c) w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1992–1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa
  w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej dla osób zameldowanych na terenie miasta Ciechanów na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące:

 •    od 9 lutego do 19 lutego – mężczyźni;
 •    10 marca – kobiety.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

 •    siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, ul. Płocka 32

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

Osoby stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Prezydent miasta wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym Prezydenta Miasta Ciechanów, do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H