• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

KLAUZULA INFORMACYJNA
o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej, działającej w strukturach Urzędu Miasta Ciechanów jest Komendant Straży Miejskiej (dane adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 7).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danychmożliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e‑mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Komendanta Straży Miejskiej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Ciechanów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Komendant Straży Miejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w określonych przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa regulujące działanie Straży Miejskiej tj. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00‑193 Warszawa).
 10. Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Podstawa prawna:
Art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H