• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

REKLAMY, TABLICE, OGRODZENIA
Uwaga! Nowe Przepisy!

Obowiązująca w Ciechanowie „uchwała krajobrazowa”, przyjęta uchwałą Nr /IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r., wprowadza zasady umieszczania nośników reklamowych, szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie naszego miasta.
Pełna treść uchwały reklamowej:  http://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/uchwaly_rady_miasta/1379.html

Celem w/w dokumentu jest poprawa wizerunku miasta poprzez m.in.:

 • odsłonięcie witryn i budynków,
 • uporządkowanie reklam wolnostojących,
 • usunięcie banerów reklamowych z ogrodzeń,
 • ochronę zabytków, architektury i przyrody. 

Uchwała ustala zasady sytuowania następujących urządzeń:

 • Ogrodzenia
 • Obiekty małej architektury
 • Szyldy
 • Tablice i urządzenia reklamowe

Obszar miasta został podzielony na pięć następujących stref o różnych regulacjach sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń:

 • Strefa I - tereny zieleni, ogródków działkowych, cmentarzy
 • Strefa II - tereny zabudowy historycznej
 • Strefa III - tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny rolnicze
 • Strefa IV - tereny zabudowy usługowej
 • Strefa V - teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Mapka z podziałem na strefy o różnych przepisach w sprawie umieszczania instalacji reklamowych

TABLICE I URZĄDZENIA REKLAMOWE

M. in. ustala się zakaz stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w strefie I-szej, natomiast w pozostałych strefach dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem zachowania następujących ograniczeń w ich powierzchni:

 • maksymalnie 10mw strefie II-giej,
 • maksymalnie 20m2 w strefie III-ciej i IV-tej,
 • maksymalnie 40m w strefie V-tej.

Szczegółowe ustalenia dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zawarte są w §4- §6 i §12- §14 uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

SZYLDY

Sytuowanie szyldów musi następować w sposób niezakłócający odczytanie znaków drogowych, urządzeń służących do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej, a także w sposób nieprzesłaniający widoku na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby, fontanny oraz miejsca pamięci narodowej.

Powierzchnia szyldów nie powinna przekraczać:

 • 5% powierzchni każdej elewacji budynku w strefie I,
 • 10% powierzchni każdej elewacji budynku w strefie II i III,
 • 20% powierzchni każdej elewacji budynku w strefie IV,
 • 25% powierzchni każdej elewacji budynku w strefie V. 

Każdy podmiot prowadzący działalność na terenie nieruchomości, może umieścić maksymalnie 2 szyldy dla każdego rodzaju prowadzonej działalności.

Szczegółowe ustalenia dotyczące szyldów zawarte są w §7 uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

OGRODZENIA

Ogrodzenia powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (takich jak: kamień naturalny, cegła, metal, drewno), mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej i architektonicznej, materiału, kolorystyk. Stosowanie ogrodzeń np. z prefabrykatów betonowych oraz tworzyw sztucznych jest niedopuszczalne.

Ustala się sytuowanie ogrodzeń od strony dróg, ulic i innych miejsc publicznych, nie wyższych niż:

 • 2,20 m – na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej (strefa V),
 • 1,50 m – na terach zieleni, ogródków działkowych, cmentarzy (strefa I),
 • 1,80 m – na pozostałych terenach (strefy II, III, IV).

Wysokość części pełnej ogrodzenia (cokołu) nie może przekraczać 60 cm.

Szczegółowe ustalenia dotyczące ogrodzeń zawarte są w §9  i §11 uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Wolno stojące obiekty małej architektury powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą zakłócać charakteru miejsca oraz przesłaniać widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca pamięci narodowej, tablice urzędowe oraz urządzenia służące do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej.

Obiekty małej architektury powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (takich jak: cegła, metal, szkło, drewno, tworzywo sztuczne), mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej, materiału, kolorystyki - dla działki budowlanej, placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne;

Ustala się maksymalne wysokości obiektów małej architektury:

 • 6 m - dla obiektów kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 • 5 m - dla posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej, 
 • 4 m - dla obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takich jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,
 • 1,20 - m dla konstrukcji grodzących ogródki kawiarniane.

Szczegółowe ustalenia dotyczące obiektów małej architektury zawarte są w §8  i §10 uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Ostateczny termin dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad lub warunków określonych w przedmiotowej uchwale upływa 2 marca 2020 roku

Z w/w obowiązku zwolnione są:

 • istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury,
 • istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia,
 • istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Informacji udziela:

Referat ds. Architektury i Estetyki Miasta
tel. 23 674 92 54

Treść uchwały reklamowej:  http://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/uchwaly_rady_miasta/1379.html

Urząd MiastaLogo Ciechanowa Ciechanów
pl. Jana Pawła II 6
tel. 23 674 92 00

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H