• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 

§ 1 

 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Ciechanów określane są, jako „Budżet Obywatelski”.
 2. Kwota z budżetu Miasta Ciechanów, której dotyczy Budżet Obywatelski, jest określona w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
 3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym (dotyczących określonego osiedla) oraz ogólmomiejskim (dotyczących mieszkańców całego miasta).
 4. Pojedynczy projekt dla danego osiedla nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
 5. Pojedynczy projekt o charakterze ogólnomiejskim nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Rozdział 2
Zgłaszanie projektów

§ 2

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia w roku przeprowadzania konsultacji. 

§ 3 

 1. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1. w Ciechanowie.
 2. Propozycje projektu mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.
 3. Propozycje projektu mogą być zgłoszone w kategorii osiedlowej albo ogólnomiejskiej.
 4. Projektodawca może dokonać zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego propozycji jednego projektu o charakterze lokalnym i jednego o charakterze ogólnomiejskim.
 5. Formularz uznany zostaje za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone, jako obowiązkowe.

§ 4 

Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danej propozycji projektu publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miast Ciechanów.

Rozdział 3
Weryfikacja projektów
 

§ 5 

 1. Zgłoszony projekt zostaje poddany przez Komisję ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych weryfikacji merytorycznej i formalno-prawnej polegającej na ocenie:
 • prawnej możliwość realizacji zgłoszonej propozycji  projektu,
 • czy szacunkowe koszty zgłoszonej propozycji projektu zostały prawidłowo wskazane na formularzu,
 • możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,
 • wartości społecznej projektu.
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w formularzu zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie osoba weryfikujący projekt może zwrócić się telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną do projektodawcy z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych. Projektodawca ma prawo do jednorazowego poprawienia projektu.
 2. Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dokona wyboru projektów, które zostaną umieszczone na kartach do głosowania. Projekty te zostaną podane wraz z pełnym opisem do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu Miasta Ciechanów i w punktach do głosowania.

 

Rozdział 4
Wybór projektów

§ 6 

 1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
 2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia w roku przeprowadzania konsultacji.

§ 7 

 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.
 2. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą głosowania. 

§ 8 

 1. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji.
 2. Karta do głosowania zawiera zasady prawidłowego oddania głosu.
 3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie karty do głosowania, wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru pesel i adresu e-mail.
 4. W każdym z punktów do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich projektów.
 5. Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy wybranym projekcie. Głosujący wybiera jeden projekt osiedlowy oraz jeden projekt ogólnomiejski spośród proponowanych i zweryfikowanych projektów.
 6. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, lub zaznaczył więcej niż dwie pozycje jest to traktowane jako głos nieważny. 

§ 9 

 1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 2. Do realizacji zostaje przeznaczony ten projekt, który w ramach danego osiedla uzyskał największą liczbę głosów oraz ten projekt, który uzyskał największą liczbę głosów wśród projektów ogólnomiejskich.
 3. Jeśli w wyniku wyłonienia zwycięskich projektów pozostała kwota, która wystarcza do zrealizowanie drugiego lub trzeciego w kolejności pod względem liczby głosów projektu ogólnomiejskiego, to projekt ten podlega realizacji.

Informacja o wyniku głosowania podawana jest w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H