• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
28 listopada 2018
kategoria:
Aktualności strona główna
Pojazd do odbioru odpadów z koszy przydomowych i od firm. Z przodu posiada specjalne widły do unoszenia pojemników ze śmieciami. W tyłu zbiornik na zebrane śmieci

W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie tzw. opłata śmieciowa. Jest to trend ogólnopolski, dotyczący wszystkich gmin, a spowodowany podniesieniem przez rząd opłaty składowiskowej, wprowadzeniem przez parlament obowiązku segregowania całej frakcji odpadów biodegradowalnych, wzrostem cen energii, paliwa oraz płacy minimalnej. Nowa stawka wyniesie 13 zł od mieszkańca w przypadku segregacji śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów.

Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, tj. wysokość opłaty powinna być tak ustalona, aby pokrywać koszty ponoszone przez gminę.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest obecnie świadczona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie na podstawie umowy na okres trzech lat, który upływa z końcem 2018 roku. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej PUK będzie świadczył usługi na rzecz miasta przez kolejne trzy lata. Umowy długoterminowe przekładają się na niższą kwotę i przede wszystkim gwarantują stabilność systemu, a tym samym także opłat. Kwota nowej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie wynosi 25894800 zł brutto, czyli o 6454800 zł więcej względem poprzedniej umowy (blisko 35%). Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niezbędne dla zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2016 roku analiza dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami pozwoliła na obniżenie stawek opłat za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stawkę ustalono na poziomie 9,50 zł miesięcznie od osoby (obniżenie z wcześniejszych 11 zł). Obecnie utrzymanie opłaty na dotychczasowym poziomie nie jest możliwe. Ciechanów, ale i wiele innych gmin zmuszonych jest do podwyżek, jest to ogólnopolska tendencja. Inne gminy już podniosły opłatę i będą zmuszone do kolejnych takich działań.

Analizując rynek gospodarowania odpadami komunalnymi widoczny jest znaczny wzrost cen za świadczoną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Średnio wzrost cen rynkowych kształtuje się na poziomie 30-40%, co przekłada się na wzrost opłat za gospodarowanie odpadami w poszczególnych miastach i gminach. Wzrost cen za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wynika z wielu czynników, przede wszystkim wynikających z nowych przepisów prawa. Wzrosły opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty za składowanie odpadów. Musiała nastąpić także zmiana zakresu umowy, dotycząca odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów kuchennych. Ponadto wzrosła płaca minimalna, wyższe są ceny paliwa, energii, znaczenie ma także wskaźnik inflacji – powiedziała sekretarz miasta Adrianna Saganek, nadzorująca Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Sekretarz miasta podkreśla, że w myśl rozporządzenia Rady Ministrów, które weszło w życie z początkiem tego roku, opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych będą corocznie znacznie wzrastać, by w roku 2020 osiągnąć dwukrotnie większą wartość za tonę składowanego odpadu, niż w roku 2017. Rozporządzenie określa również m.in. wzrost stawek opłat za składowanie odpadów opakowaniowych, zużytych baterii, akumulatorów, czy sprzętu elektronicznego. Znaczny wzrost opłaty nastąpił również za umieszczenie na składowisku odpadów po obróbce mechanicznej, pozostałości z sortowania oraz odpadów po procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania.

Podstawową argumentacją polskiego rządu i resortu środowiska jest powstrzymanie gospodarujących odpadami komunalnymi przed składowaniem zmieszanych odpadów komunalnych, tym samym doprowadzenie do wzrostu zbiórki poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych i do osiągnięcia wymaganych przepisami ustawowymi poziomów recyklingu.

– Nie ma wątpliwości, że zmiany opłat środowiskowych w sposób znaczący spowodowały wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podkreślić należy także fakt, że system gospodarki odpadami jest w bardzo dużym stopniu oparty na ludzkiej pracy, stąd czynnikiem, który ma wpływ na stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest coroczny wzrost płacy minimalnej. Płaca minimalna systematycznie wzrasta, choć podwyżki te są nieznaczne, w skali paru lat dostrzegalna jest znacząca wartość. Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna wyniesie 2250 zł, co stanowi ponad 7% wzrost w stosunku do roku bieżącego (2100), zaś już ponad 28 % w stosunku do roku 2015 (1750 zł), w którym dokonano ostatniej weryfikacji stawek opłaty śmieciowej. Wzrost płacy minimalnej ma wpływ na zwiększenie wielu świadczeń otrzymywanych przez pracowników m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, czy minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Ponadto zwiększająca się płaca minimalna wymusza również na pracodawcach adekwatne podwyżki płac pozostałych pracowników, co niewątpliwie generuje dodatkowe koszty przedsiębiorców – dodaje Adrianna Saganek.

Sekretarz zwraca uwagę na zmiany w prawie, dotyczące ujednolicenia systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie kraju. Powodują one konieczność rozszerzenia zakresu usług. Przepisy wprowadziły model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie określa wymogi dotyczące kolorów pojemników i worków, w których zbierane mają być frakcje odpadów oraz sposób ich oznaczenia odpowiednimi napisami nazw frakcji. Na wprowadzenie pojemników lub worków na odpady w określonych kolorach gminy mają czas do 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r. Dotychczas w Ciechanowie dokonano stosownych zmian w uchwałach Rady Miasta, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Podstawową zmianą, mającą wpływ na koszty obsługi systemu jest zakres gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Do końca bieżącego roku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zbierane i odbierane były jedynie odpady zielone w workach od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę wymusiły na gminach konieczność zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości gromadzenia wszystkich odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpady zielone, resztki żywności – bez mięsa i kości, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa itp.). Gmina zobligowana została do umożliwienia gromadzenia odpadów biodegradowalnych zarówno na terenie zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Oznacza to obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w worki, zaś właścicieli nieruchomości wielorodzinnych, w zależności od liczby mieszkańców, w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

Przedstawione stawki zakładają wzrost opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny o 35% oraz wzrost o 55% w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Osoby mające Kartę Dużej Rodziny będą miały ulgę w wysokości 1 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji. Nowe stawki będą dotyczyły także nieruchomości niezamieszkałych.

Uchwała dotycząca „opłaty śmieciowej” procedowana będzie na czwartkowej sesji Rady Miasta. To rady gmin, zgodnie z ustawowymi regulacjami, poprzez uchwały dokonują metod ustalenia opłaty, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (sezonowo).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H