• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
27 października 2020
kategoria:
Straż Miejska
Zdjęcie dymiącego komina. Większość kadru zajmuje szaro niebieskie niebo i siwo brązowy dym, wydobywający się z komina. Na samym dole zdjęcia jest wąski fragment dachu z kominem w rogu po prawej stronie.
 

Sezon grzewczy w toku, a wraz z nim częstsze kontrole straży miejskiej mające na celu ograniczenie występowania zjawiska spalania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów oraz stosowania w instalacjach grzewczych „zakazanych paliw” określonych w Uchwale Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole są prowadzone przez wyszkolonych strażników miejskich, którzy dysponują imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Ciechanów. W czasie kontroli strażnicy mają prawo do:

 • całodobowego wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem  na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej (art. 380 ust. 1 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa (art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 225 § 1 (Zakłócanie kontroli ekologicznej) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H