• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
07 grudnia 2018
kategoria:
Straż Miejska
Pole zasypane śniegiem, pośrodku drzewo, w oddali domy mieszkalne
 

Zimą po raz kolejny trzeba się zmierzyć ze śniegiem i błotem zalegającym na chodnikach. Kto odpowiada za odśnieżanie chodników i bezpieczne utrzymanie obiektów budowlanych?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w rozdziale 3: Obowiązki właścicieli nieruchomości w art. 5 ust. 1 pkt 4 mówi, iż do właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, zarządcy budynku czy jego użytkownika należy uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna gmina zaś śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku, każdy właściciel posesji ma obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoją własnością. Czysto i bezpiecznie powinno być zarówno przed blokiem, domkiem jednorodzinnym, szkołą jak i urzędem. Zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 1094 z pózn. zm.) właściciel nieruchomości, który nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany.

Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika – od strony drogi – tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Pod żadnym pozorem nie wolno go zgarniać na jezdnię. Oblodzone chodniki powinno się posypać solą i piaskiem.

Nie odśnieżyliśmy chodnika, a ktoś złamał nogę, co dalej? W przypadku takiego incydentu (złamanie nogi, złamanie ręki, uraz kręgosłupa) na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątniecie danego odcinka. Jeżeli nie zadbał o odśnieżenie, czy posypanie solą chodnika, a ktoś doznał urazu bo się poślizgnął, na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oprócz odszkodowania, może zażądać od zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Podstawą prawną zobowiązującą zarządcę nieruchomości do odśnieżania dachu jest art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), które mówi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, (…), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Niewywiązujący się ze swych obowiązków zarządca obiektu na podstawie art. 91a Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) może zostać ukarany grzywną, kara ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H