• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Konsultacje społeczne projektu
„Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
 • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu w terminie od 12 kwietnia do 10 maja 2024 r. na formularzu, który jest do pobrania, a następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów.

 • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl (wersja edytowalna oraz wersja z podpisem elektronicznym) na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • drogą listowną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 314),od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00).

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych dostępne będą na stronie:
https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2030.html.

Jeżeli zawartość projektu lub formularza nie może zostać prawidłowo odczytana przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy na gospodarka.odpadami@mazovia.pl lub kontakt telefoniczny z Justyną Kuś: 22 356 38 35 lub z Adamem Żelarzewskim:
22 59 79 092.

Pliki do pobrania:

Formularz uwag do projektu PGO WM 2030
https://mazovia.pl/resource/65058/198280/Formularz+uwag+do+projektu+PGO+WM+2030_2024_na+stronę.xlsx

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

- bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. "Solidarności" 61 w Warszawie - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel. (22) 5979100, email: , ePUAP: /umwm/Skrytka ESP

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wnikającego z art. 119 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego.
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.
 • W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H