• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Beneficjent: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner: Gmina Miejska Ciechanów

Wydatki kwalifikowane: 954.075,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 763.260,00 zł

Okres realizacji: od 01.03.2016 do 28.02.2017 r.

Cel główny: Zaktywizowanie społeczno-zawodowe 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ciechanów i Miasta Ciechanów, służące przeciwdziałaniu bezrobociu tej grupy oraz nabycie nowych umiejętności osobistych przez 200 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa,
 • podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 18 osób na okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
 • nabycie kompetencji społecznych ułatwiających aktywne poruszanie się na rynku pracy przez 80 osób,
 • zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 74 osoby,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 30 osób poprzez odbycie stażu zawodowego,
 • rozwinięcie umiejętności 24 osób w zakresie kompetencji rodzinnych,
 • nabycie przez 200 osób umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Efekt projektu:

 • 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
 • 74 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu,
 • 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie,
 • 74 zdobyte certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje,
 • 30 osób uczestniczących w stażach zawodowych,
 • 200 osób korzystających ze wsparcia specjalistów, pracownika socjalnego, psychologa, dorady zawodowego,
 • 80 opracowanych indywidualnych ścieżek reintegracji i indywidualnych planów działania,
 • 200 osób uczestniczących w kursie I pomocy medycznej,
 • 5 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B,
 • 50 osób objętych koloniami i półkoloniami,
 • 1 wyjazd kulturalny,
 • 16 spotkań grup samopomocowych oraz spotkań profilaktycznych,
 • 21 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H