• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Dla mieszkańców Sprawy społeczne Dofinansowane projekty społeczne Siec opiekunek środowiskowych w powiecie ciechanowskim

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Beneficjent: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner: Gmina Miejska Ciechanów

Wydatki kwalifikowane: 1.898.220,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 1.518.576,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2017- 31.12.2018 r.

Cel główny: Ułatwienie dostępu do środowiskowych usług opiekuńczych 60 osobom niesamodzielnym i niepełnosprawny zamieszkałym w powiecie ciechanowskim.

Odbiorcami pomocy w projekcie będzie 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęte zostaną osoby niesamodzielne, w szczególności osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, wymagające zapewnienia im wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz procesie leczenia i rehabilitacji. 

Cele szczegółowe: 

 • zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • stworzenie sieci opiekunek środowiskowych niosących pomoc osobom niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkania, sprzyjającej deinstytucjonalizacji opieki społecznej,
 • umożliwienie 60 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym funkcjonowania w ich dotychczasowym środowisku mimo ograniczeń w samodzielnym zaspakajaniu potrzeb,
 • poprawa samopoczucia, podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności i aktywności oraz zmniejszenie izolacji społecznej 60 osób niesamodzielnych,
 • ułatwienie aktywności społecznej i zawodowej członkom rodzin osób objętych pomocą. 

Efekty projektu: 

 • 60 miejsc świadczenia usług społecznych wspartych w programie, istniejących po zakończeniu projektu,
 • 60 osób niesamodzielnych, którym umożliwiono funkcjonowanie w ich dotychczasowym środowisku,
 • 30 członków rodzin osób nie samodzielnych, którym ułatwiono sprawowanie opieki i aktywizację społeczną,
 • 20 osób zaangażowanych w pomoc międzysąsiedzką osobom niesamodzielnym,
 • 5 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • 60 000 zrealizowanych godzin środowiskowych usług opiekuńczych,
 • 1 000 godzin środowiskowych usług specjalistycznych,
 • 3 zorganizowane kursy i szkolenia,
 • 300 wykonanych godzin usług doradczych,
 • stworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H