• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Wydatki kwalifikowane: 492 722, 50 zł

Otrzymane dofinansowanie: 394 178,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2016 do 30.09.2018

Cel główny: Stworzenie warunków dostępu do usług  środowiskowych dla 28 dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie od 1.10.2016 r. do 30.09.2018 r., poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie rodzin defaworyzowanych w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • stworzenie warunków dorastania dzieci w prawidłowo funkcjonującej rodzinie biologicznej,
 • wyrównanie deficytów rozwojowych i kształtowanie postaw rozwoju osobistego dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zwiększenie motywacji wśród dzieci do zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie konstruktywnego porozumiewania się, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.

Efekty projektu:

 • 14 osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • 17 uczestników, u których nastąpiła poprawa sytuacji edukacyjnej,
 • 17 uczestników, u których nastąpiło zwiększenie motywacji i umiejętności społecznych,
 • 28 uczestników, u których zwiększy się zaangażowanie w rozwijanie zainteresowań,
 • 3 koła zainteresowań, które powstały w ramach projektu,
 • 7 osób skorzystało ze wsparcia dorady zawodowego,
 • 28 osób skorzystało ze wsparcia psychologa, pedagoga oraz terapeuty.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H