• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Zestaw logotypów: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze Serce Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ciechanów miastem mowoczesnej edukacji – II edycja

We wszystkich miejskich szkołach podstawowych, dzięki pozyskaniu przez Gminę Miejską Ciechanów środków unijnych, w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 odbywały się dodatkowe zajęcia w ramach realizacji projektu pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” – II edycja.

 Wartość projektu – 1 022 527,20 zł/ dofinansowanie: 871 591,20 zł

Okres realizacji: 1.09.2018 r. – 31.07.2019 r.

W ramach projektu organizowane były zajęcia:

 • rozwijające – 38 grup 284 uczniów – 2280 h zajęć,
 • wyrównujące – 113 grup -722 uczniów – 3390 h zajęć,
 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 48 grup – 201 uczniów – 1440 h zajęć
 • zajęcia programowania – 12 grup - 84 uczniów – 720 h zajęć.
 • szkolenia dla nauczycieli – 141 nauczycieli – 15 grup –114 h zajęć. 

Zakup sprzętu, na łączną kwotę 236.291,94 zł:

 • Monitory interaktywne – 6 szt.
 • Laptopy – 6 szt.
 • Zestawy iPadów i robotów dla nauczyciela i uczniów – 96 szt.

 Łącznie zrealizowano 7830 godzin zajęć:720 godzin z programowania; 2280 godzin zajęć rozwijających; 3390 zajęć wyrównujących; 1440 zajęć wsparcia z zakresu pomocy psychologicznej. Było to 100% zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół.

Szkoleniami objęto również 141 nauczycieli (114 godzin zajęć – 15 grup). Zajęcia dla nauczycieli obejmowały: naukę programowania, przygotowanie do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, przygotowanie do prowadzenia lekcji metodą projektu i metodą eksperymentu.

Najbardziej popularne i oblegane przez uczniów były zajęcia z zakresu kształtowana i rozwijania kompetencji cyfrowych - programowanie, w ramach których wprowadzono elementy informatyki, matematyki czy robotyki. Podczas zajęć uczniowie wykorzystywali m.in. roboty edukacyjne. Zajęcia prowadzone były w grupach, po dwie godziny tygodniowo. Zrealizowano po 60 godzin zajęć w każdej grupie. Lekcje miały typowo praktyczny charakter, rozwijały kreatywność, intuicję, uczyły logicznego myślenia. Na potrzeby zajęć zakupione zostały roboty edukacyjne wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Dużym wsparciem dla uczniów były zajęcia specjalistyczne, obejmujące łagodzenie zdiagnozowanych problemów i deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia specjalistyczne służyły wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Były to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, mające na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Realizowane były również zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Odbywały się zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. ze względu na stwierdzony zespół Aspergera, autyzm, afazję. Duży nacisk kładziony był m. in. na umiejętności uniwersalne, takie jak: umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, radzenia sobie z uczuciami, umiejętności alternatywne w stosunku do agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

W ramach realizacji zadania odbywały się również zajęcia rozwijające przeznaczone dla uczniów zdolnych, obdarzonych potencjałem w zakresie danego przedmiotu, m.in. z języka angielskiego, matematyki, fizyki, biologii, przyrody. Odbyły się również zajęcia szachowe, na których uczniowie uczyli się logicznego myślenia przydatnego w nauce matematyki.

Prowadzone były zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności uczniów. Objęci nimi byli uczniowie mający problemy z opanowaniem materiału z zakresu podstawy programowej.

Do zajęć zakupiono nowoczesny sprzęt; wysokiej jakości monitory interaktywne oraz roboty edukacyjne. Monitory interaktywne to nowy wymiar edukacji. Nasi uczniowie mieli możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami, które stają się nierozerwalnym elementem kształcenia. Stawiamy na technologie XXI wieku, które pozwoliły naszym uczniom przenieść się na nowy poziom kształcenia.

Roboty edukacyjne wykorzystywane do zajęć pozwalały zdobywać wiedzę z zakresu dziedzin technicznych, takich jak: mechatronika, robotyka czy programowanie. Uczniowie bez problemów tworzyli konstrukcje i korzystali z możliwości oferowanych przez roboty. Zajęcia z robotami przygotowywały do konstruowania, programowania i robotyki, która bezsprzecznie jest naszą przyszłością w edukacji.

Projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa X „edukacja dla rozwoju regionu”,  Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie: Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów 

Wydatki kwalifikowane: 1.439.070,90 zł

Otrzymane dofinansowanie: 1.341.480,90 zł

Okres realizacji: od 01-09-2016 do 31-07-2017

Cel główny:

Wzrost potencjału edukacyjnego, poprawa wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz złagodzenie wpływu dysfunkcji na możliwości edukacyjne 1450 uczniów (w tym 745 uczennic) 9 szkół w Ciechanowie objętych projektem (5 szkół podstawowych–S oraz 4 gimnazja–G), a także długotrwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 244 nauczycieli (w tym 213 kobiet) oraz wyposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy i umiejętności 618 uczniów (w tym 338 uczennic) objętych zajęciami rozwijającymi do 30.06.2017r.,
 • poprawa wyników edukacyjnych 746 uczniów (w tym 366 uczennic) objętych wsparciem wyrównującym do 30.06.2017r.,
 • zmniejszenie deficytów u 86 uczniów (w tym 41 uczennic) objętych wsparciem logopedycznym i kompensacyjnym do 30.06.2017r.,
 • rozwinięcie postaw kluczowych dla rynku pracy u wszystkich uczestników projektu do 30.06.2017r.,
 • zwiększenie wykorzystania TIK oraz metody eksperymentu do prowadzenie zajęć w codziennej praktyce szkolnej do 30.06.2017r..

Efekty projektu: 

 • 9 szkół z terenu miasta Ciechanów wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zająć edukacyjnych,
 • 1450 uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe do opuszczeniu programu,
 • 9 szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystując doposażenie do prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • 244 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 28 uczniów, którzy otrzymali zewnętrzny certyfikat językowy. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H