• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawą naliczania opłaty jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór deklaracji został przyjęty uchwałą nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 października 2014 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o u.c.i.p. przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości (zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku mieszkań komunalnych zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie).

WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ciechanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji e PUAP, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H