• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawą naliczania opłaty jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór deklaracji został przyjęty uchwałą nr 301/XIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 października 2014 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 765 ze zm.).
W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o u.c.i.p. przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ciechanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji e PUAP, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz 328.15KB pobierz plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz
doc Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 121KB pobierz plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H