• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego

30 września 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 podpisana została pre-umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Prezydentem Miasta Ciechanów w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi w ramach projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego”. Pre-umowa stanowi zagwarantowanie uzyskania dofinansowania dla projektu pod warunkiem wywiązania się Beneficjenta z prawidłowego przygotowania i realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 88.000.000 PLN. Wkład własny w wysokości 52.800.000 PLN stanowi 60% kwoty wydatków kwalifikowanych i pokryty będzie z budżetu Międzygminnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego, natomiast wysokość dofinansowania ze środków RPO WM wynosi 35.200.000 PLN (40% wydatków kwalifikowanych), ponieważ projekt objęty jest pomocą publiczną.

Projekt przewidziany jest do realizacji przez Międzygminny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego, będący na etapie rejestracji. Obszar regionu ciechanowskiego obejmuje obecnie 27 gmin leżących na terenie czterech powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego i pułtuskiego o łącznej powierzchni około 3,5 tys.km2, zamieszkałego przez 220 tys. mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli na właściwą efektywność inwestycyjną i eksploatacyjną odpadami komunalnymi oraz wywiązanie się z zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej będzie głównym elementem systemu, na terenie istniejącego i eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Planowane przedsięwzięcie w połączeniu z dotychczasowymi obiektami gospodarki odpadami stanowić będzie zaplecze technologiczne i podstawę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie ciechanowskim. Oprócz linii sortowania, w hali sortowni funkcjonować będzie linia do produkcji paliwa z odpadów. Komponenty powstawać będą z nieprzydatnej do wykorzystania lekkiej frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, papier, drewno), wydzielonej w sortowni i w innych segmentach technologicznych, dodatkowo doczyszczonej z zastosowaniem separatora optoelektronicznego. Nie wszystkie odpady powstające na terenie Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego będą kierowane do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W założeniach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Związku przyjęto, że poza RZGOK powstaną uzupełniające zakłady zagospodarowania odpadów. W Płocochowie (gm. Pułtusk) powstanie zakład demontażu i segregacji odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w Makowie Mazowieckim znajdować się będzie zakład przeróbki odpadów budowlanych i przemysłowych natomiast w Oględzie (gm. Przasnysz) – kwatera odpadów niebezpiecznych w tym azbestu. W Makowie Mazowieckim, Płocochowie i Oględzie powstaną także stacje przeładunkowe, które będą przewozić odpady z tamtych okolic do Woli Pawłowskiej.

Zbudowanie systemu przyczyni się do zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki odpadami, wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych a także do zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H